logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   minus Ewidencja ludności
      minus Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
      minus Zameldowanie na pobyt stały
      minus Zameldowanie na pobyt czasowy
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
      minus Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
      minus Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 roku właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju. W Suszu jest to Burmistrz Susza.

O dane jednostkowe mogą ubiegać się podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań:

 • organy administracji publicznej, Sądy, Prokuratura
 • Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Organy wyborcze, Straże Gminne /miejskie/,
 • Komornicy Sądowi – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania  egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub spisu inwentarza
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych. 

Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.
 
Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.
 
O dane jednostkowe mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne i osoby, które:

 • wykażą w tym interes prawny - w przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
 
W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.
Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.
W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.
Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany .

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (należy podpisać czytelnie)
  Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części  wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy”  jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
 • dokumenty potwierdzające interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych w kwocie 31 zł.
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia należnej opłaty w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Suszu: 92 8320 0005 0000 0114 2000 0220

Termin i sposób załatwienia sprawy
Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Suszu
Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 2
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz


Podstawa prawna
1.    Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018  roku, poz. 1382 ze zm.)
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096);
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1000);
4.    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 roku poz.2523)
5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. poz. 2482)  

 

Ilość odwiedzin: 9860
Nazwa dokumentu: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
Osoba, która wytworzyła informację: SO.III - Monika Scheffler
Osoba, która odpowiada za treść: SO.III - Monika Scheffler
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 11:11:28
Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 11:11:28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-10 13:25:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner