logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   minus Ewidencja ludności
      minus Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
      minus Zameldowanie na pobyt stały
      minus Zameldowanie na pobyt czasowy
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
      minus Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
      minus Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego:

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu czasowego.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się, jeżeli okres tego pobytu odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego albo pobytu stałego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego: "Zameldowanie na pobyt czasowy", albo formularza "Zameldowanie na pobyt stały".

Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie (pełnomocnika).

Wymagane dokumenty:

  • druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport
  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
  • jeśli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
  • jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

Opłata skarbowa:

Kwota

Tytuł płatności

 

17,00 zł

za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia)

 

17,00 zł

za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik)

 

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia należnej opłaty w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Suszu: 92 8320 0005 0000 0114 2000 0220

Opłacie nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1044  ze zm.)

Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:
Niezwłocznie

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Suszu
Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 2
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz

Tryb odwoławczy:
- nie dotyczy –

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1382 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. poz. 2411)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku   Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2018 roku  poz. 2096 ze zm.)

Ilość odwiedzin: 9037
Nazwa dokumentu: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Osoba, która wytworzyła informację: SO.III - Monika Scheffler
Osoba, która odpowiada za treść: SO.III - Monika Scheffler
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 11:11:28
Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 11:11:28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-10 13:28:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner