logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   minus 2022
      minus 2022-03-16 XXIX sesja RM
      minus 2022-04-08 XXX sesja RM
      minus 2022-06-13 XXXI sesja RM
      minus 2022-06-30 XXXII sesja RM
      minus 2022-08-18 XXXIII sesja RM
      minus 2022-09-30 XXXIV sesja RM
      minus 2022-10-07 XXXV sesja RM
      minus 2022-11-16 XXXVI sesja RM
      minus 2022-12-08 XXXVII sesja RM
      minus 2022-12-22 XXXVIII sesja RM
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XXIX sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 16 marca 2022 roku
 • Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 16 marca 2022 r.:
  • Uchwała Nr XXIX/331/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXIX/332/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2022 r.;
  • Uchwała Nr XXIX/333/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
  • Uchwała Nr XXIX/334/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
  • Uchwała Nr XXIX/335/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe;
  • Uchwała Nr XXIX/336/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”;
  • Uchwała Nr XXIX/337/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Emilianowo – Róża dotyczących zmiany określenia rodzaju miejscowości Emilianowo – Róża (część wsi Emilianowo);
  • Uchwała Nr XXIX/338/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Susz oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
  • Uchwała Nr XXIX/339/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 10/11, 13/35, 13/24, 13/31, 177/15, położone w obrębie 5 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/340/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 111/6, 176/8, 176/10 , położone w obrębie 3 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/341/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 8 i 111/2 położone w obrębie 5 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/342/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 117/3, 134/6 położone w obrębie 5 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/343/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 265/36 położona w obrębie 1 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/344/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Gminy Susz (działka nr 18/4 położona w obrębie 4 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/345/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 101/9 położona w obrębie 3 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/346/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 13/1  położona w obrębie 5 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/347/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działki nr 172/10  położona w obrębie 5 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIX/348/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2022 roku;
  • Uchwała Nr XXIX/349/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
  • Uchwała Nr XXIX/350/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2022-2024;
  • Uchwała Nr XXIX/351/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXIX/352/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Staży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
  • Uchwała Nr XXIX/353/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXIX/354/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Suszu;
  • Uchwała Nr XXIX/355/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok;
  • Uchwała Nr XXIX/356/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2022 rok;
  • Uchwała Nr XXIX/357/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu przeprowadzenia kontroli;
  • Uchwała Nr XXIX/358/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie skargi na Burmistrza Susza;

Załączniki do pobrania: 2022-03-22 11:55:46 - Obecność i głosowania imienne radnych na XXIX sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 16 marca 2022 roku (PDF) (25.57 MB)
2022-03-22 11:58:43 - Uchwała Nr XXIX/331/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (2.30 MB)
2022-03-22 11:59:08 - Uchwała Nr XXIX/332/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2022 r.; (PDF) (1.56 MB)
2022-03-22 11:59:40 - Uchwała Nr XXIX/333/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; (PDF) (193.88 kB)
2022-03-22 12:00:14 - Uchwała Nr XXIX/334/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu P (1.44 MB)
2022-03-22 12:00:36 - Uchwała Nr XXIX/335/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla o (1.13 MB)
2022-03-22 12:01:11 - Uchwała Nr XXIX/336/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. (3.14 MB)
2022-03-22 12:01:37 - Uchwała Nr XXIX/337/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Emilianowo – Róża dotyczących zmiany okre (1.73 MB)
2022-03-22 12:02:06 - Uchwała Nr XXIX/338/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Susz oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania n (325.39 kB)
2022-03-22 12:02:30 - Uchwała Nr XXIX/339/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki n (713.32 kB)
2022-03-22 12:03:06 - Uchwała Nr XXIX/340/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki n (1.19 MB)
2022-03-22 12:03:37 - Uchwała Nr XXIX/341/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki n (1.82 MB)
2022-03-22 12:04:17 - Uchwała Nr XXIX/342/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki n (776.55 kB)
2022-03-22 12:04:55 - Uchwała Nr XXIX/343/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr (897.58 kB)
2022-03-22 12:05:20 - Uchwała Nr XXIX/344/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Gminy Susz (działka nr (655.17 kB)
2022-03-22 12:05:51 - Uchwała Nr XXIX/345/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr (562.40 kB)
2022-03-22 12:06:14 - Uchwała Nr XXIX/346/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr (841.73 kB)
2022-03-22 12:06:41 - Uchwała Nr XXIX/347/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działki nr 17 (344.42 kB)
2022-03-22 12:07:37 - Uchwała Nr XXIX/348/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2022 roku; ( (2.95 MB)
2022-03-22 12:08:01 - Uchwała Nr XXIX/349/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody; (PDF) (775.96 kB)
2022-03-22 12:08:31 - Uchwała Nr XXIX/350/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2022-2024; (PDF) (3.03 MB)
2022-03-22 12:14:10 - Uchwała Nr XXIX/351/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susz; (PDF) (433.53 kB)
2022-03-22 12:14:39 - Uchwała Nr XXIX/352/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Staży Pożarnych Gminy Susz za udział w (208.50 kB)
2022-03-22 12:15:26 - Uchwała Nr XXIX/353/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad przy (210.76 kB)
2022-03-22 12:16:03 - Uchwała Nr XXIX/354/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości i z (231.53 kB)
2022-03-22 12:17:05 - Uchwała Nr XXIX/355/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok; (PDF) (281.09 kB)
2022-03-22 12:17:34 - Uchwała Nr XXIX/356/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2022 rok; (PDF) (1.22 MB)
2022-03-22 12:18:08 - Uchwała Nr XXIX/357/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu przeprowadzenia kontroli; (PDF) (215.18 kB)
2022-03-22 12:18:33 - Uchwała Nr XXIX/358/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie skargi na Burmistrza Susza; (PDF) (161.67 kB)

Ilość odwiedzin: 2242
Nazwa dokumentu: 2022-03-16 XXIX sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-03-22 11:50:32
Data udostępnienia informacji: 2022-03-22 11:50:32
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-22 12:18:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner