logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   minus 2019
      minus 2019-02-21 IV sesja RM
      minus 2019-03-28 V sesja RM
      minus 2019-05-29 VI sesja RM
      minus 2019-06-19 VII sesja RM
      minus 2019-08-06 VIII sesja RM
      minus 2019-08-14 IX sesja RM
      minus 2019-09-26 X sesja RM
      minus 2019-11-07 XI sesja RM
      minus 2019-11-29 XII sesja RM
      minus 2019-12-19 XIII sesja RM
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 19 grudnia 2019
 • Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 19 grudnia 2019 r.:
  • Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r;
  • Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2019;
  • Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2020 rok;
  • Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie;
  • Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda w Różnowie”;
  • Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „II etap budowa ścieżki” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz – Bronowo” odcinek Susz – ul. Prabucka”;
  • Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy”;
  • Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  przedszkolu prowadzonych przez Gminę Susz;
  • Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu;
  • Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
  • Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  • Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Suszu oraz nadania jej Statutu;
  • Uchwała Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
  • Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nipkowie pod działalność handlową
  • Uchwała Nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej oraz w rejonie ul. Dworcowej;
  • Uchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu;
  • Uchwała Nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w tym za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych;
  • Uchwała Nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz ( działka nr 26/5 w obrębie 2 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 26 w obrębie 2 Babięty Wielkie);
  • Uchwała Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie Gminy Susz (działka nr 276/4 w obrębie 5 Bronowo i działka nr 12 w obrębie Lubnowy Wielkie);
  • Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz;
  • Uchwała Nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora” oraz zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Suszu;

Załączniki do pobrania: 2019-12-23 13:29:14 - Obecność i głosowania imienne radnych na XII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 19 grudnia 2019(PDF) (8.64 MB)
2019-12-23 14:15:49 - Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (3.58 MB)
2019-12-23 14:16:37 - Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r; (PDF) (864.26 kB)
2019-12-23 14:17:03 - Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2019; (PDF) (387.12 kB)
2019-12-23 14:17:46 - Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (4.18 MB)
2019-12-23 14:18:03 - Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2020 rok; (PDF) (1.59 MB)
2019-12-23 14:18:30 - Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy (272.59 kB)
2019-12-23 14:18:58 - Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda w (274.61 kB)
2019-12-23 14:19:21 - Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „II etap budowa (312.96 kB)
2019-12-23 14:19:41 - Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dro (294.52 kB)
2020-01-20 14:36:24 - Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za w (2.87 MB)
2019-12-23 14:20:31 - Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej (730.92 kB)
2019-12-23 14:20:51 - Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Susz; (PDF) (342.19 kB)
2019-12-23 14:21:25 - Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej; (PDF) (180.88 kB)
2019-12-23 14:21:48 - Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolne (326.10 kB)
2019-12-23 14:22:13 - Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy S (251.16 kB)
2019-12-23 14:22:42 - Uchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Susz; (PDF) (597.79 kB)
2019-12-23 14:23:13 - Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Suszu oraz nadania jej Statutu; (PDF) (2.00 MB)
2019-12-23 14:23:35 - Uchwała Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; ( (1.60 MB)
2020-04-30 09:04:00 - Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nipkow (272.54 kB)
2019-12-23 14:24:34 - Uchwała Nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w rejonie ul. Prabuckiej (1.07 MB)
2019-12-23 14:24:58 - Uchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu; (PD (715.06 kB)
2019-12-23 14:25:31 - Uchwała Nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w tym za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnyc (543.72 kB)
2019-12-23 14:25:55 - Uchwała Nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz ( działka (679.11 kB)
2019-12-23 14:26:21 - Uchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działk (1.65 MB)
2019-12-23 14:26:47 - Uchwała Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie Gminy Susz (działka (289.93 kB)
2019-12-23 14:27:14 - Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz; (PDF) (870.69 kB)
2019-12-23 14:27:28 - Uchwała Nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora” oraz zmiany Statutu Miejsko – Gminnego O (328.05 kB)

Ilość odwiedzin: 6885
Nazwa dokumentu: 2019-12-19 XIII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-12-23 13:25:40
Data udostępnienia informacji: 2019-12-23 13:25:40
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-30 09:04:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner