logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   minus 2015
      minus 2015-01-15 III sesja RM
      minus 2015-03-05 IV sesja RM
      minus 2015-04-21 V sesja RM
      minus 2015-06-08 VI sesja RM
      minus 2015-06-25 VII sesja RM
      minus 2015-09-17 VIII sesja RM
      minus 2015-10-29 IX sesja RM
      minus 2015-11-26 X sesja RM
      minus 2015-12-17 XI sesja RM
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na VII sesji RM Susz w dniu 25.06.2015:

 • Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 • Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 • Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Susz.
 • Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.
 • Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2015 przez Gminę Susz zadania pt. „Asystent rodziny”, dofinansowanego w ramach Resortowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 wdrożonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji krajowego „Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.
 • Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granie obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gminnego.
 • Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz.
 • Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Bornicach, gmina Susz z przeznaczeniem na drogę.
 • Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr dóbr kultury.
 • Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018 dla gminy Susz.
 • Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz, w obrębach geodezyjnych: Bałoszyce, Jawty Wielkie, Jawty Małe, Wiśniówek, Żakowice, Wądoły, Krzywiec, Jakubowo Kisielickie.
 • Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024.
 • Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r.
 • Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Iławskiego polegającej na wykonaniu przebudowy chodników.
 • Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica Województwa-Susz od km 25+448 do km 29+198”.

Załączniki do pobrania: 2015-07-02 14:39:50 - Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. (287.77 kB)
2015-07-02 14:40:17 - Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. (216.77 kB)
2015-07-02 14:40:31 - Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miast (193.67 kB)
2015-07-02 14:40:44 - Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu. (108.14 kB)
2015-07-02 14:41:02 - Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2015 przez Gminę Susz zadania pt. „Asystent rodziny”, dofinansowanego w ramach R (272.75 kB)
2015-07-02 14:41:20 - Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji krajowego „Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020” współfinansowanego z Eur (256.94 kB)
2015-07-02 14:41:40 - Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granie obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gminnego. (195.15 kB)
2015-07-02 14:41:56 - Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów, terminów płatno (203.83 kB)
2015-07-02 14:42:17 - Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1.25 MB)
2020-04-27 09:54:42 - Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz. (1.18 MB)
2020-04-27 09:56:04 - Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Bornicach, gmina Susz z przeznaczeniem na drogę. (763.90 kB)
2015-07-02 14:43:29 - Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu (98.98 kB)
2015-07-02 14:44:04 - Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018 dla gminy Susz. (1.77 MB)
2015-07-02 14:44:27 - Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz, w obrębach geodezyjnych: Bałoszyce, Jawty Wielkie, Ja (874.18 kB)
2015-07-02 14:44:58 - Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie G (102.99 kB)
2015-07-02 14:45:20 - Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (95.64 kB)
2015-07-02 14:45:45 - Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz. (249.40 kB)
2015-07-02 14:50:12 - Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024. (4.20 MB)
2015-07-02 14:50:35 - Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r. (1.25 MB)
2015-07-02 14:51:23 - Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (272.30 kB)
2015-07-02 14:51:38 - Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Iławskiego polegającej na wykonaniu przebudowy chodników. (275.62 kB)
2015-07-02 14:51:54 - Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudow (298.28 kB)

Ilość odwiedzin: 7320
Nazwa dokumentu: 2015-06-25 VII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 14:37:32
Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 14:37:32
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 09:57:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner