logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   plus Ewidencja ludności
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (formularz pdf)

Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego.

Utrata dowodu powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym.

Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancje bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.


Dowody Osobiste:

 • wydawanie i wymiana dowodów osobistych,

 • przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,

 • unieważnianie dowodów osobistych,

 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy,

 • wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

 • prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

 • udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym,

 • udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 • realizacja zadań w zakresie planowania, wykonywania i rozliczania budżetu Wydziału.


1. Dowód osobisty -odbiór gotowego dokumentu


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Suszu
  ul. Józefa Wybickiego 6
  14-240 Susz

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

 • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia

 • odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru - tylko w Urzędzie Miejskim w Suszu

 • jeżeli wniosek w postaci elektronicznej, został skutecznie złożony za pośrednictwem portalu ePUAP, odbiór nowego dokumentu odbywa się, w zależności od wybranej lokalizacji w trakcie tworzenia wniosku.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
  1464 ze zm);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;

 • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.


2. Dowód osobisty – zgłoszenie utraty/uszkodzenia dokumentu


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia można dokonać w:

 • Urząd Miejski w Suszu
  ul. Józefa Wybickiego 6
  14-240 Susz

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Opłaty:
Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
  1464 ze zm);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)
  Uwaga !!!
  - formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku,
  - formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP.


3. Dowody osobiste - wniosek o wydanie dokumentu


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku, również dziecka, które ukończyło 5 rok życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).

Uwagi:
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Opłaty:
Dowody są bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
  1464 ze zm);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Uwaga !!!
  - formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
  -
  formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP.

 • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu
  osobistego o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z
  równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny
  kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
  źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z
  zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym
  wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
  W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721 z późniejszymi zmianami);

 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.


 

Ilość odwiedzin: 21778
Nazwa dokumentu: Dowody Osobiste
Osoba, która wytworzyła informację: SO.II - Paulina Zakrzewska
Osoba, która odpowiada za treść: SO.II - Paulina Zakrzewska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2014-02-06 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-02-06 11:30:21
Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-12 11:18:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner