logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
minus Budżet
   minus Majątek gminy
   minus Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      minus Uchwała Nr XXXV/208/2006 Rady Miejskiej w Suszu
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 4
do protokółu nr XXXV/2006
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/208/2006
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.655.274 zł, zgodnie z zał. nr 1. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.085.364 zł, zgodnie z zał. nr 3, 

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 188.595 zł, zgodnie z zał.  nr 4, 

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł. 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.353.476 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 21.312.368 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.437.651 zł,

b) dotacje 396.700 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 30.000 zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 40.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 11.041.108 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 10.632.238 zł, zgodnie z zał. nr 5,

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006‑2008 16.725.910 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj: 2006r.: 10.632.238 zł, 2007r.: 5.643.672 zł, 2008r.:  450.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 6.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.085.364 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

– porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 188.595 zł, zgodnie z zał. nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.000 zł,

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.698.202 zł są przychody pochodzące z:

a) pożyczek w kwocie 3.079.401 zł,

b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 782.173 zł.

§ 4 . 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.401.503 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 7a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 3.861.574 zł i rozchody w wysokości 163.372 zł, stanowiące zał. nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 9:

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.300.000 zł; wydatki w wysokości 1.300.000 zł,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 311.470 zł; wydatki w wysokości 306.984 zł zgodnie  z zał. Nr 9,

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 230.700 zł, zgodnie z zał. nr 10,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 85.000 zł, zgodnie z zał. nr 11,

c) inne w wysokości 81.000 zgodnie z zał. nr 12.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody – 40.000 zł,
- wydatki – 110.000 zł,
zgodnie z zał. nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 20.000 zł,

2) celowe w wysokości 208.135 zł,

a) na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.000 zł,

b) na zakup samochodu bojowego – 30.000 zł.

c) na gospodarkę odpadami 176.135 zł.

§ 9. 1. Uchwala się limit zobowiązań

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 650.000 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.079.401 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 650.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko‑Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 8239
Nazwa dokumentu: z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu na 2006 r.
Skrócony opis: Treść uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Susz na 2006 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-03 21:27:21
Data udostępnienia informacji: 2006-02-03 21:27:21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-03 21:49:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner