logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
minus Budżet
   minus Majątek gminy
   minus Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
   minus 2003
      minus Uchwała RM Nr IV/27/2002
      minus Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Suszu
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
   plus 2024
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zal. nr 6 do protokółu nr VII/2003
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 16 czerwca 2003r.

UCHWAŁA  Nr VII/52/2003
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia 16 czerwca 2003 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

 

Na podstawie art.53, ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984 i z 2003r. Nr 214 poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

 1. Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy i Miasta w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy projekty planów finansowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej (planowane dochody i wydatki). Dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kierownicy podległych jednostek organizacyjnych przedkładają projekty planów finansowych w terminie do dnia 29 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy i Miasta w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy wysokość planowanych dochodów z uwzględnieniem źródeł ich powstawania oraz plany rzeczowe zadań wraz z określeniem wysokości planowanych wydatków w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej.
 3. Radni oraz przedstawiciele mieszkańców gminy i miasta mogą składać Skarbnikowi Gminy i Miasta wnioski do projektu budżetu w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§2

Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 opracowywane są na podstawie:

1) wskazówek Rady Miejskiej zawartych w założeniach do projektu budżetu,   .

2) przewidywanego stanu zatrudnienia w roku budżetowym,

3) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,

4) prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przyjmowanych w założeniach do projektu budżetu państwa.

§3

Skarbnik Gminy i Miasta, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, prognozowane kwoty dochodów własnych i prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania własne oraz na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach części subwencji budżetowej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także informacji otrzymanych od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków w układzie tabelarycznym budżetu.

§4

 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji Burmistrza Gminy i Miasta.
 2. Burmistrz, na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy i Miasta, przygotowuje projekt uchwały budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej, uwzględniający zasady ustawy o finansach publicznych.
 3. Projekt uchwały budżetowej Burmistrz przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Burmistrz przesyła projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 5. Burmistrz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z treścią projektu uchwały budżetowej w biurze Rady Miejskiej.

§5

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania stałym Komisjom Rady Miejskiej.
 2. Stałe Komisje Rady Miejskiej w terminie do 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu.
 3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego sfinansowania na każdym etapie opiniowania budżetu.
 4. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania przez Komisję Przedsiębiorczości Gospodarczej, Budżetu i Handlu opinii o projekcie budżetu.
 5. Opinie Stałych Komisji o projekcie budżetu Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje Burmistrzowi do dnia 9 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§6

1. Burmistrz po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w § 5, ust. 5, nanosi poprawki do projektu budżetu i przesyła do dnia 17 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy poprawiony projekt budżetu wraz z materiałami na sesję Rady Miejskiej.

2. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

§7

1. W porządku obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu, powinny być uwzględnione punkty:

1) odczytanie projektu uchwały,

2) odczytanie opinii komisji stałych,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

4) głosowanie nad projektem uchwały,

2. Przed głosowaniem nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz przedstawia swoje stanowisko do wniosków zgłaszanych przez poszczególne komisje.

§8

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza w formie załączników:

1) objaśnienia,

2) informacje o stanie mienia komunalnego,

3) zestawienie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych,

4) projektu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

5) projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

6) wykaz zadań inwestycyjnych,

7) prognozę kwoty długu.

§9

Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:

1) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu lub podstaw ich obliczenia,

2) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, a w tym:

a) wydatków na zadania własne,

b) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej,

c)  wydatków na dotacje,

3)  omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami zadłużenia.

§10

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) dane dotyczące przysługujących gminie i miastu własności,

2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych z uwzględnieniem użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych określa:

1) nazwę zadania inwestycyjnego,

2) jednostkę organizacyjną realizującą zadanie lub koordynującą wykonanie zadania,

3) okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,

4) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach,

5) opis zakresu prac w roku budżetowym i inne uwagi.

§12

Prognozowana kwota długu określa:

1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,

2) wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

3) wysokość przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz odsetek i innych kosztów związanych z obsługą długu,

4) kwotę planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego,

5) wartość nominalną udzielonych poręczeń i gwarancji,

6) przypadającą do spłaty w roku budżetowym wartość nominalną poręczeń i gwarancji.

§ 13

Do zmian w uchwale budżetowej, dokonywanych w trakcie roku budżetowego wymagane są opinie tylko tych komisji, których zakresu działania dotyczą proponowane zmiany oraz opinia Komisji Przedsiębiorczości Gospodarczej, Budżetu i Handlu.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Suszu.

§15

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/153/93 z dnia 27.04.1993r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz-ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XI/48/95 z dnia 24.08.1995r.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 9945
Skrócony opis: w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-10-04 08:39:23
Data udostępnienia informacji: 2005-10-04 08:39:23
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-04 08:51:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner