logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
minus Budżet
   minus Majątek gminy
   minus Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      minus Uchwała Nr XXIII/145/2004 Rady Miejskiej w Suszu
      minus Uchwała Nr XXIV/146/2004 Rady Miejskiej w Suszu
      minus Uchwała RM Nr XXV/160/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 2 
do protokółu nr XXIV/2004
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 10 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/146/2005
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 10 marca 2005r.

 w sprawie zmiany budżetu na rok 2005

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1.    Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.068.380 zł, zgodnie z zał. nr 1

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.322.708 zł zgodnie z zał. nr 2

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 111.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.789.103,-zł zgodnie z zał. nr 1.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 18.369.672 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.724.185 zł,

b) dotacje 294.000 zł,

c)  wydatki na obsługę długu gminy 40.000 zł,

d)  wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 40.000 zł.

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 9.419.431 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 9.419.431,- zł zgodnie z zał. nr 3 i nr 4

3)   wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005‑2007 18.839.824 zł tj: 2005r. 8.437.531 zł, 2006r.  8.411.439 zł, 2007r.  1.990.854 zł. zgodnie z zał. nr 4

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.322.708 zł zgodnie z zał. nr 2

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 111.000 zł,

 § 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.720.723 zł oraz spłaty kredytu i pożyczki w wysokości – 1.474.804,- są:

a)  pożyczki w kwocie – 2.521.689,-

b)  wolne środki z lat ubiegłych – 673.838,-

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 5615
Nazwa dokumentu: z dnia 10 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2005
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-03-10 09:38:13
Data udostępnienia informacji: 2005-03-15 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-06 10:46:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner