logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   plus Archiwum ogłoszeń
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) przystępujemy do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”.  


Istotnym w procesie formułowania założeń strategicznego rozwoju jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Gminy. W związku z powyższym zachęcamy każdego do udziału w sporządzaniu dokumentu, poprzez: wypełnienie poniższej ankiety lub złożenie uwag i wniosków z propozycją działań lub innych zagadnień mających wpływ na rozwój gminy. Ankietę lub uwagi i wnioski można złożyć na jeden z następujących sposobów

  • wypełniając ankietę poprzez Internet: https://forms.gle/9DE7XgvJy22K6qxj7
  • przekazując wypełnioną ankietę (do pobrania poniżej) lub składając uwagi i wnioski za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: susz@susz.pl albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 Susz
  • wypełniając ankietę lub przekazując pisemnie albo ustnie do protokołu uwagi i wnioski, pok. nr 204 Urząd Miejski w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 Susz w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  

Badanie ma charakter anonimowy. Jego wyniki będą pomocne w procesie formułowania założeń rozwojowych. Państwa odpowiedzi pomogą w identyfikacji obszarów, w których należy podjąć odpowiednie działania, zmierzające do poprawy atrakcyjności Gminy. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Susza.

 

Ilość odwiedzin: 332
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
Osoba, która wytworzyła informację: RU.II - Marta Pomarańska
Osoba, która odpowiada za treść: RU.II - Marta Pomarańska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-04-25 14:56:17
Data udostępnienia informacji: 2024-04-25 14:56:17
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-25 14:59:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner