logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
minus Budżet
   minus Majątek gminy
   minus Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
   minus 2003
      minus Uchwała RM Nr IV/27/2002
      minus Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Suszu
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
   plus 2024
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zał. nr ...2.. do protokółu nr IV)2003
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia  30 stycznia 2003 r  

U c h w a ł a  Nr IV)27)2003
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 30 stycznia 2003 r

w  sprawie  budżetu  na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami) oraz art. 109 , 124 , ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 1998r ,Nr 155 poz.1014 z póź. zm.)

Rada  Miejska uchwala  co  następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości  15.900.967,- zł. zgodnie z zał. Nr 1

2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości  2.148.247,- .zł. zgodnie z zał.nr 3,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 26.045,- zł.

c)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,- zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości  16.612.024,- zł zgodnie z zał.nr 2.

2. Z wydatków , o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące  kwotę  13.938.024 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  7.646.895,- zł,

b) dotacje 344.000,-.zł,

c)  wydatki na obsługę długu gminy  24.000 .zł

2) wydatki  majątkowe  2.674.000,- zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy  2.024.000,-.zł, zgodnie z zał. nr 4,

3.Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne  8.372.000,-  zł, zgodnie z zał. nr 4

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości  2.148.247,- .zł, zgodnie z zał. nr 3

b) wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  110.000  zł

§ 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości – 1.005.383,- Zał. Nr 5 są:

a) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 910.000,-

b) kredyt w kwocie – 95.383,- 

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy , o których mowa w ust.1 zawiera zał.nr 5

3. Z dochodów planuje się spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym w wysokości – 294.326,- . 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 6 

§ 4.

 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a) zakładów budżetowych,

b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

c) środków specjalnych

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5.

Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości  244.000 zł, zgodnie z zał. nr 8

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości   70.000 .zł, zgodnie z zał. nr 9

§ 6.

1. Uchwala się plan  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. nr 10

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości  -  20.000 zł,

2) celowe w wysokości  -  140.500,-

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości   100.000,-

§ 9.

Ponadto upoważnia się Burmistrza :

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO i obowiązuje w roku budżetowym 2003.                                                              

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 10065
Nazwa dokumentu: w sprawie budżetu na 2003 rok
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-01 15:52:08
Data udostępnienia informacji: 2003-07-01 15:52:08
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-16 16:24:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner