logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr IV/24/03

Rady Gminy Zgorzelec

z dnia 23 stycznia 2003 r.

 

w sprawie

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z 2001 r , Nr 23 poz.220 z 2002 r, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 41 ust. 1, 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, z 2001 r. Dz. U. Nr 128, poz.1401, z 2002 r. Dz. U.

Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nazwa dokumentu: w sprawie .................saas a asa sa sasasaa ssasas asa sas as saaaas
Skrócony opis: sa asaasa asa asa sasasas
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-02 22:26:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 22:26:20

Wersja do wydruku...

corner   corner