logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
minus Budżet
   minus Majątek gminy
   minus Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
   plus 2003
   minus 2004
      minus Uchwała RM Nr XII/93/2004
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Załącznik nr 3 do protokołu Nr XII/2004
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 26 lutego 2004r

UCHWAŁA Nr XII/93/2004
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr  113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz.U. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr  65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.303.466 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.172.671 zł zgodnie z zał. nr 3,   

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.480 zł zgodnie z zał. nr 5,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.246.353 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 13.846.947 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.168.140 zł,

b) dotacje 293.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 30.000 zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 40.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 5.399.406 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 5.399.406 zł, zgodnie z zał. nr 4 i nr 4a,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 w wysokości 5.245.000 zł zgodnie z zał. nr 4a.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.172.671 zł zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.480 zł zgodnie z zał. nr 5,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.000 zł,

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.942.887 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów  w kwocie 1.745.806 zł,

b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.473.407 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 roku w wysokości 2.022.132 zł zgodnie z zał. nr 6.

2. Uchwala się przychody w wysokości 3.219.213 zł i rozchody w wysokości 276.326 zł zgodnie z zał. nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik

Ilość odwiedzin: 18121
Nazwa dokumentu: w sprawie budżetu na 2004 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-03-16 16:26:11
Data udostępnienia informacji: 2004-03-16 16:26:11
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-18 11:45:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner