logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 03.07.2013 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 10*) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr XXVII/193/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.07.2013 r. do 09.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu w godz. od 8oo do 15 oo.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu   o godz. 10 oo.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Susza.
Uwagi mogą być wnoszone:
-     w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz,
-     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@susz.pl,
-     w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim w Suszu, pok. 207.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2013 r.

 
 
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
 
 
 
*) w związku z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ilość odwiedzin: 8008
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu
Skrócony opis: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo
Osoba, która wytworzyła informację: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-07-08 09:00:05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-01 07:57:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner