logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 15.02.2013 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.), w związku z ponownie prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 998 kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4 w gminie Susz,
Burmistrz Susza
podaje do publicznej wiadomości, że:
 
 1. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 2. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek BIO-NIK GAZ Sp. z o.o. działającej przez pełnomocników Pana Dariusza Śniadka i Panią Katarzynę Wichman;
 3. przedmiotem decyzji jest przedsięwzięcie polegające na budowie elektrociepłowni biogazowej
  o mocy 998 kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4 w gminie susz, w której powstaną obiekty do produkcji biogazu z wykorzystaniem substratu pochodzącego z produkcji roślinnej – kiszonka kukurydziana i zwierzęcej – gnojowica. Celem działań jest wytworzenie biogazu a następnie produkcja energii elektrycznej i energii cieplnej pochodzącej z procesu spalania biogazu w silniku kogeneracyjnym;
 4. organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Susza, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie;
 5. wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami, opiniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz z innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni tj. od 18 lutego 2013 roku do 11 marca 2013 roku. Dokumenty do wglądu znajdują się w Urzędzie Miejskim w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6, nr pokoju 111 D (I piętro), w godzinach urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek od 7:00 do 15:00, środa od 8:00 do16:00;
 6.  w tym samym terminie, tj. od 18 lutego 2013 roku do 11 marca 2013 roku można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: susz@susz.pl ;
 7.  złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Susza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania;
 8. w marcu 2013 roku odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa,  której dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości. Rozprawa nie rozstrzygnie realizacji inwestycji, jest elementem (dowodem) postępowania administracyjnego ww. sprawie i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organami administracji publicznej i inwestorem oraz wyjaśnieniu wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
Publiczne podanie do wiadomości poprzez:
- umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suszu
- na tablicy ogłoszeń:
 • Urząd Miejski w Suszu
 • Sołectwo Nipkowie
 • Rada Osiedlowa Oś. Koszary
 • Rada Osiedlowa Oś. Korczaka

 

 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

 

 

 

Ilość odwiedzin: 8129
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej ....
Skrócony opis: o mocy 998 kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4 w gminie Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: GOS - Aleksandra Dwórznik
Osoba, która odpowiada za treść: GOS - Aleksandra Dwórznik
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-02-15 09:14:20
Data udostępnienia informacji: 2013-02-15 09:14:20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-16 11:17:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner