logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      minus Obwieszczenia 2012
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
IGR-II.7820.21.2011.AB - obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521.
2. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
IGR-II.7820.25.2011.KP - obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521.
3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Oś.6220.13.2011 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 998kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4; gmina Susz
4. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
IGR-II.7820.25.2011.KP z 16-02.2012 - obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521.
5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Oś.6220.5.2011 - Decyzja o środow. uwarun. dla przedsięwz.pn.: „Budowa stacji paliw płynnych z modułem tank. gazu LPG i bezdotyk. myjnią samoch. w m. Chełmżyca gm. Susz"
6. Obwieszczenie
Oś.6220.13.2011 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Oś.6220.4.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rekultywacji składowiska odpadów w Suszu, ul. Leśna, działka 173/2, obręb 3 m. Susz-3"
8. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Oś.6220.3.2011 wydane zostało postanowienie, znak: Oś.6220.3.2011, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
9. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Oś.6220.13.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 998kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4; gm
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Oś.6220.3.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - kształtowania przekroju koryta Cieku Suskiego, gm. Susz
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.2.2012 Budowa farmy wiatrowej „Susz” wraz z infrastrukturą, w obrębach ewidencyjnych: Bałoszyce, Jawty Wielkie, Wiśniówek, Krzywiec, Wądoły.
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.6.2012 Budowa składowiska odpadów pozostałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzania odpadów komunalnych (SOP) w miejscowości Różanki, gmina Susz” na działkach nr 2/16 i 2/5
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.10.2012 Zmiana sposobu użytkowania powstającej hali mechanicznego przetwarzania odpadów stanowiącej element Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych na proces mechaniczno-cieplnego przetwarz
14. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Oś.6220.10.2012 - Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddział. na środow. Zakładu Odzysku Odpadów Kom. Różanki. Wnioski do 14.09.2012.
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią
Obszar decyzji dotyczy działek nr 1/2, 2,3,4/10,4/15,4/16,9,10/3,10/4,10/5, 10/6,93,94/11,113/3,113/10,235,237/2 obręb Jawty Wielkie gm. Susz.
16. Obwieszczenie
Oś.6220.6.2012 - W dniu 6.04.2012r. wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych „USKOM sp. z o.o. w Mławie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ....
17. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.10.2012 - dot. oddziaływania na srodowisko hali mechanicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Różanki.
18. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
Rep.409/OŚiP/12 Decyzja - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
19. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.13.2011 - wydanie decyzji w sprawie "Budowy elektrociepłowni biogazowej o mocy 998kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4; gmina Susz”.
20. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.6.2012 - dot. Budowy składowiska odpadów pozostałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych (SOP) w m. Różanki.
21. Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią
Obszar decyzji dotyczy działek nr 4, 7/9, 7/127, 7/128, 7/219 obręb Dąbrówka gm. Susz.

Ilość odwiedzin: 7754
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Inf - Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf - Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2012-01-19 11:07:31
Data udostępnienia informacji: 2012-01-19 11:07:31
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-12 21:59:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner