logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 19.05.2011r.

Oś.7624-8.21/09
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000r., Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Susz zawiadamia, że w dniu 19.05.2011r. wydana została decyzja, znak: Oś.7624-8.20/09, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 w wariancie II o długości ok. 6,0 km, w gminie Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy i Miasta Susz – ul. Józefa Wybickiego 6, pokój 111 D.
Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Suszu przyjmowanie stron odbywa się:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:00 do 15:00
- w środy od 8:00 do 16:00.
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 8645
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Skrócony opis: Oś.7624-8.21/09- decyzja Oś.7624-8.20/09 o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg. na rozbudowie drogi wojew. nr 521
Osoba, która wytworzyła informację: Oś.-Rafał Młodawski
Osoba, która odpowiada za treść: Oś.-Rafał Młodawski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-05-19 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-20 13:09:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-25 08:10:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner