logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Z a r z ą d z e n i e Nr 58/2011

Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu
z dnia 20 kwietnia 2011r.
 
 
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia ponownych wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary” 
 
         Na podstawie art.36 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz § 22 ust.1 i 2 Statutów Sołectw i Osiedli w Suszu (Uchwała Nr XVIII/41/96 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15.02.1996r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedli w Suszu) , zarządzam co następuje:
 
§ 1. 1. Zarządza się  przeprowadzenie ponownych wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary” w Suszu .
        2. Ponowne wybory odbędą się 28 kwietnia 2011r. (czwartek) o godz.1600  w świetlicy w Suszu ul. Koszarowa 15A.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Susz www.susz.pl oraz  na tablicy ogłoszeń Osiedla „Koszary” w Suszu.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 8312
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
Skrócony opis: Zarz. burm. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia ponownych wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary”
Osoba, która wytworzyła informację: RM.- Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM.- Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20 14:50:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-21 11:20:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-30 08:48:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner