logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie Rep.1167/OŚiP/23
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      minus Obwieszczenia 2011
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu z dnia 7 kwietnia 2011r.
         minus Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
         minus Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
         minus Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Z a r z ą d z e n i e Nr 57/2011

Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
 
w sprawie unieważnienia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla
 i Rady Osiedla „Koszary” w Suszu .
Na podstawie art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz § 22 ust.1 Statutu Osiedla „Koszary” w Suszu (Uchwała Nr XVIII/41/96 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15.02.1996r.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedli w Suszu), po rozpatrzeniu protestu wyborczego mieszkańców Osiedla „Koszary” w Suszu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów z przyczyn braku informacji na tablicy ogłoszeń o terminie i miejscu przeprowadzenia zebrania wyborczego, zarządzam co następuje:
 
§ 1. Unieważnia się przeprowadzone w dniu 2 kwietnia 2011r.wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary” w Suszu.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Susz www.susz.pl oraz  na tablicy ogłoszeń Osiedla”Koszary” w Suszu.
 
U z a s a d n i e n i e
W dniu 8 kwietnia 2011r. wpłynął protest wyborczy mieszkańców Osiedla „Koszary” w Suszu w sprawie braku informacji na tablicy ogłoszeń o terminie i miejscu przeprowadzenia zebrania wyborczego Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary”. 
Po rozpatrzeniu protestu ustalono , że obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz o zwołaniu zebrania wyborczego na dzień 2 kwietnia 2011r.zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Osiedla „Koszary” w przewidzianym terminie tj 7 dni przed zebraniem wyborczym . Z uwagi na to , że obwieszczenie zostało zerwane bądź zniszczone , mieszkańcy tego osiedla nie mogli uzyskać odpowiedniej informacji o zarządzonym zebraniu wyborczym w Osiedlu „Koszary” w Suszu. W zebraniu , które odbyło się 2 kwietnia 2011r. uczestniczyło tylko 7 osób , więc istnieje duże prawdopodobieństwo , że wywieszone obwieszczenie o zebraniu wyborczym zostało zniszczone. 
         Wobec powyższych ustaleń protest mieszkańców Osiedla”Koszary” z dnia 8 kwietnia 2011r. należy uznać za zasadny , a wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary” unieważnić.

 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 8120
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
Skrócony opis: Zarz. burm. w sprawie unieważnienia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary” w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: RM.- Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM.- Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20 14:50:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-21 11:20:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-30 08:47:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner