logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 39/2011
Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
 
w sprawie unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszewo.
 
         Na podstawie art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz § 22 ust.1 Statutu Sołectwa Januszewo (Uchwała Nr XVIII/41/96 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15.02.1996r.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw), po rozpatrzeniu protestu wyborczego mieszkańców wsi Januszewo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zbadania prawomocności wyborów Sołtysa wsi Januszewo , zarządzam co następuje:
 
§ 1. Unieważnia się przeprowadzone w dniu 24 marca 2011r.wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Januszewo .
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Susz www.susz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Januszewo.
 
U z a s a d n i e n i e
         W dniu 28 marca 2011r. wpłynął protest wyborczy mieszkańców wsi Januszewo „ o zbadanie prawomocności wyborów Sołtysa” podczas zebrania wyborczego we wsi Januszewo , przeprowadzonych w dniu 24 marca 2011r.
Po rozpatrzeniu protestu stwierdzono , że udział w głosowaniu brały osoby nieuprawnione do głosowania co spowodowało naruszenie § 16 Statutu Sołectwa , który brzmi „ Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej”.
         Wobec powyższych ustaleń protest mieszkańców wsi Januszewo z dnia 28 marca 2011r. należy uznać za zasadny , a wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Januszewo unieważnić.
 
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 8209
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu z dnia 7 kwietnia 2011 r.
Skrócony opis: w sprawie unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszewo.
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08 13:05:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-30 08:46:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner