logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      minus Obwieszczenia 2011
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu z dnia 7 kwietnia 2011r.
         minus Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
         minus Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
         minus Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Oś.7624-12.7/10 wydane zostało postanowienie, znak: Oś.7624-12.6/10, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
2. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
w sprawie wydania postanowienia z dnia 14 marca 2011 r. znak: WOOŚ.4242.21.2011.AB Uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w wariancie II, którego inwestorem jest Zarżad Dróg Wojewód
3. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
w sprawie wydania postanowienia z dnia 14 marca 2011 r. znak: WOOŚ.4242.22.2011.AB Uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w wariancie II, którego inwestorem jest Zarżad Dróg Wojewód
4. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
Oś.7624-11.12/09 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 Susz–Iława. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia strony mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć wnioski.
5. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
Oś.7624-8.16/09 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy województwa w km 25+488 do granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452”
6. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
Oś.7624-8.18/09 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 Susz–Iława. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej susz@susz.pl.
7. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
Oś.7624-11.15/09 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 Susz–Iława. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej susz@susz.pl.
8. Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszewo.
9. Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
Zarz. burm. w sprawie unieważnienia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary” w Suszu.
10. Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Susz z dnia 20 kwietnia 2011
Zarz. burm. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia ponownych wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Rady Osiedla „Koszary”
11. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sanitarnej obręb 2. Susz
12. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sanitarnej obręb 2. Susz
13. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Oś.7624-11.19/09 - decyzja Oś.7624-11.18/09 o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg. na rozbudowie drogi wojew. nr 521
14. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Oś.7624-8.21/09- decyzja Oś.7624-8.20/09 o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg. na rozbudowie drogi wojew. nr 521
15. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Oś.7624-12.8/10, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej rozbudowy sieci kanalizacji w msc. Różnowo
16. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Dnia 15.04.2011 r. na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie m. Susz.
17. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
Udostępnianie inf. o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dot. inwestycji rozbudowy DW nr 521
18. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Tern m. Susz i Karolewo.
19. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie"
20. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
21. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
Obwieszczenie dot. wydania decyzji z odwołania złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur Sadyba w Kadzidłowie.
22. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Oś.6220.5.2011 - wydanie deecyzji o środow. uwarunk. zgody na realiz. przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw płynnych z modułem tank. gazu LPG i bezdotyk. myjnią sam. w m.Chełmżyca.
23. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
Rep.1539/OŚiP/11 Obwieszczenie o rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur Sadyba w Kadzidłowie. dot. przebudowy drogi nr 521
24. Obwieszczenie Burmistrza Susza
Oś.6220.2.2011 - decyzja o środowisk. uwarunk. dla planowanej budowy: obora wolnostanowiskowa - działka nr 55/3 obręb 38 Żakowice, gm. Susz.
25. Obwieszczenie Burmistrza Susza
Oś.6220.4.2011.Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa sieci kanalizacyjnej w m.Karolewo.
26. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
Rep 1539/OŚiP/11 Obwieszczenie o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji
27. Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Oś.6220.5.2011, dla planow. przedsięw. pn.:Budowa stacji paliw płynnych z modułem tank. gazu LPG i bezdotyk.myjnią samoch. - działka nr 16/2;16/8 obręb Chełmżyca.
28. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Oś.6220.4.2011 - wydanie decyzji, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - planowana budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie.
29. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Oś.6220.1.2011- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Farma Wiatrowa o mocy 3 MW w miejscowości Jawty Małe”.
30. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.6.2011-o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej odbudowy i powiększeniu spalonego kurnika na działce ewiden
31. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.7.2011 dla planowanej rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z infrastruktura techniczną w Falknowie,na działkach ewidencyjnych nr: 7/2, 7/3, 7/9, 17, 4/5, 3, obręb 12.
32. Obwieszczenie Burmistrza Susza
Oś.6220.3.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
33. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
IGR-II.7820.21.2011.AB - obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521.

Ilość odwiedzin: 7852
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08 09:44:08
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08 09:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 09:46:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner