logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dnia 07.04.2011r.
Oś.7624-8.18/09
 
Obwieszczenie
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07.07.2009r. wpłynął wniosek Pani Dominiki Zielińskiej, Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. działającej z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy województwa w km 25+488 do granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452.
 
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie.
 
Ponadto podaję do publicznej informacji, że inwestor- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie reprezentowany przez Panią Dominikę Zielińską, Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. złożył aneks oraz uzupełnienia raportu o oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem, aneksem do raportu oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniami. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej susz@susz.pl i ustnej w terminie 21 dni tj. od 08.04.2011r. do 28.04.2011r. w Urzędzie Gminy i Miasta Susz ul. Józefa Wybickiego 6, nr pokoju 111 D, godziny urzędowania poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek od 7:00 do 15:00, środa od 8:00 do 16:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski
 

 

Ilość odwiedzin: 9829
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz dot. rozbudowy DW 521
Skrócony opis: Oś.7624-8.18/09 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 Susz–Iława. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej susz@susz.pl.
Osoba, która wytworzyła informację: Oś. Rafał Młodawski
Osoba, która odpowiada za treść: Oś. Rafał Młodawski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08 07:41:14
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-13 10:38:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner