logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie Rep.1167/OŚiP/23
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      minus Obwieszczenia 2010
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
         minus Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
         minus Obwieszczenie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Obwieszczenie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
         minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu z dnia 7 kwietnia 2011 r.
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Oś.7624-16.3/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni biogazowej w Kamieńcu"
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.7624-8.6/09 Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy województwa"
3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obręb Bornice gm. Susz.
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
W spr. wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Bronowo gm. Susz"
5. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20.06.2010 r.
6. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych, Różanki, gm. Susz
7. Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
Oś.7624-8.7/10 - Postanowienie o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych (ZOOK) ... ” na działce ewid
8. Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
Oś.7624-8.9/10 - Wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych (ZOOK)..." na działce ewidencyjnej nr 2/12 obręb 31 Różanki, gm. Susz.
9. Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poleg. na bud. sieci kan. sanit. w miejsc.: Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe i Jakubowo Kisielickie.
10. Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 30.09.2010r., znak: Oś.7624-9.6/10,dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca–Ząbrowo”
11. Obwieszczenie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz. Wnioski do dnia 05.11.2010.
12. Obwieszczenie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo. Wnioski do dnia 05.11.2010.
13. Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. o wydanie decyzji
Oś.7624-11.3/10-wydanie decyzji o środow. uwarunkow. zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie,
14. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
15. Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.7624-12.3/10 - wydanie decyzji o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Różnowo gm. Susz.
16. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Różnowo, gm. Susz.
17. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszewo.

Ilość odwiedzin: 8296
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-02-23 07:59:30
Data udostępnienia informacji: 2010-02-23 07:59:30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-09 09:15:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner