logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      minus 2006
         minus Uchwała Nr XXXIII/202/2005
         minus Uchwała Nr XXXIV/205/2005
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
      minus 2019
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zał. Nr 3 do protokołu Nr XXXIV/2005
Sesji Rady Miejskiej w Suszu
z  dnia  28 grudnia 2005r.

UCHWAŁA  Nr XXXIV/205/2005
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568,Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz.1806 oraz art.5 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (t.j.z 2002r.Dz.U.Nr 9 poz.84 zm. z 2002r. Dz.U.Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.1039,Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, zm.wyn.z MP z 2003 Nr 51 poz.804, Dz.U.Nr 96 poz.874, Nr 188 poz. 1840, z 2004r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz. 884,Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291/ zm.wyn. z M.P. z 2004r. Nr 43 poz.753, Nr 46 poz.794, Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Dz.U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz.1419 , zm. wyn. z M.P. z 2005r. Nr. 68 poz. 956) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  - 0,38 zł. od  1m2  powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,60 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym – 8,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  - 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego  -  3,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) garaży wolnostojących  - 4,84 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.

2.  Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem pkt.3.

3. Od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków- 0,8 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4.  Od  gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i  budynków  - 0,54 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/135/2004r. Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.                         

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2006 roku.    

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski


* (1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi  (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992r.),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania  opłat za użytkowanie niektórych typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.         

Ilość odwiedzin: 2568
Nazwa dokumentu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.VIII
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-28 15:54:41
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 08:54:41
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-11 09:05:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner