logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      minus 2006
         minus Uchwała Nr XXXIII/202/2005
         minus Uchwała Nr XXXIV/205/2005
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
      minus 2019
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik Nr 6 do protokołu Nr XXXIII/2005
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z 15 grudnia 2005 r

UCHWAŁA Nr XXXIII/202/2005
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, D.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1](1) (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 9 poz.84, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz.1683, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz.1039, Nr 203 poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, zm. wyn. z MP Nr 51 poz. 804, Dz. U. 96 poz. 874, Nr 188 poz. 1840, Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291; zm. wyn. z MP Nr 43 poz. 753, Nr 46 poz. 794; Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1683; Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884; Dz. U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365. Nr 169 poz. 1419, Nr 168 poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

564

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

975

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.180

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Lit.

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

---

DWIE OSIE

a          

12

13

821

1.231

b          

13

14

1.129

1.283

c          

14

15

1.283

1.335

d          

15

1-

1.539

1.642

---

TRZY OSIE

e          

12

17

923

1.334

f           

17

19

1.026

1.436

g          

19

21

1.231

1.539

h          

21

23

1.436

1.642

i            

23

25

1.642

1.847

j            

25

-

1.847

2.052

---

CZTERY OSIE i WIĘCEJ

k          

12

25

1.129

1.436

l            

25

27

1.334

1.642

m         

27

29

1.539

1.847

n          

29

31

1.744

2.453

o          

31

-

1.949

2.453

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a           

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

718

b           

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

923

c           

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.129

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Lit.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

---

DWIE OSIE

a

12

18

923

1.231

B

18

25

1.129

1.335

c

25

31

1.334

1.539

d

31

-

1.539

1.838

---

TRZY OSIE

e

12

40

1.642

1.847

f

40

-

1.847

2.397

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i naczepy
w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

513

6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lit.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

---

JEDNA OŚ

a

12

18

410

513

b

18

25

513

616

c

25

-

616

718

---

DWIE OSIE

d

12

28

718

923

e

28

33

923

1.129

f

33

38

1.129

1.334

g

38

-

1.334

1.529

---

TRZY OSIE

h

12

38

821

1.026

i

38

-

1.026

1.307

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

Lit.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

a

Mniejsza niż 30 miejsc

923

b

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.539

§ 2. 1. Dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1990 stawki podatku od środków transportowych określa się wysokości  stawek:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

616

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.026

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.231

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

821

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.026

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.231

3) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i naczepy w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

718

4) Od autobusów:

Lit.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

a

Mniejsza niż 30 miejsc

1.026

b

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.693

2. Dla pojazdów wyposażonych w katalizator stawki podatku określa się wysokości stawek:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

410

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

616

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

821

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

513

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

718

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

923

3) Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

Lit.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

a

Mniejsza niż 30 miejsc

718

b

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.231

§ 3. Wykonanie uchwały powietrza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz.

§ 4. Traci moc uchwała XXI/138/2004 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski


[1] (1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1.)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)

2.)  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Ilość odwiedzin: 2438
Nazwa dokumentu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-15 15:28:41
Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 08:28:41
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-11 08:49:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner