logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2020 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2019
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      minus Ogłoszenia 2007
         minus Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży na własność w drodze bezprzetragowej działek będących w użytkowaniu wieczystym
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie dot. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz gruntowej zabudowanej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla dotychczasowych dzierżawców
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z
 
     Burmistrz Gminy i Miasta Susz na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.gospodarce nieruchomości (jednolity tekst - Dz. U. z 2004; Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782 i z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087r.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
 
1. Położenie nieruchomości:  SUSZ; UL. KAJKI Nr 1
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 55 o pow. 214 m2   zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.   zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Księga wieczysta: - KW EL 1I(00034990)0  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
4. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi nieruchomość nr 55 o pow. 214 m2 położoną w Suszu przy ul. Kajki Nr 1. W polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Susz”, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r na obszarze zainwestowanym o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Przeznaczenie - do dalszego użytkowania jako lokal mieszkalny.
5. Opis nieruchomości gruntowej: Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną   gazową, telefoniczną i drogę utwardzoną- kostka brukowa.
6. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny Nr 6 o pow. użytkowej – 69,20 m² składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowany na II piętrze. Lokal mieszkalny ma prawo do korzystania z piwnicy. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną(oświetleniową), wodno- kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie - piece węglowo-drzewne a w łazience zainstalowany jest piecyk gazowy.   
7. Udział co do budynków i gruntu1/6 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki Nr 55 o pow. 214 m2 . w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki
8. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 26 listopada 2007 r.
9. Forma sprzedaży: Lokal mieszkalny podlega sprzedaży na własność a ułamkowa części gruntu wynosząca 1/6 części w działce Nr 55 o pow. 214 m2 podlega oddaniu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu tj. po dniu 26 listopada 2007r.
10. Cena nieruchomości ogółem                                            :      48.900,00 zł
       w tym : - cena lokalu mieszkalnego                      :       47.975,00 zł – zwol. z podatku VAT
                   - cena udziału 1/6 części   
              w działce gruntu Nr 55                                  :           925,00 zł + 22% podatek VAT
11. Pierwsza wpłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne wynosi 20% ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu, od której to ceny naliczony będzie podatek VAT i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na cele mieszkalne wynosi 1% ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu, od której to ceny naliczony będzie podatek VAT, płatna do dnia 31 marca każdego roku przez okres trwania użytkowania wieczystego. Opłata roczna może ulec podwyższeniu w czasie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.
12. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu- pokój Nr 208 i 209 ( II piętro) tel. (0-55) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
Susz dnia 15 października 2007 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 3598
Nazwa dokumentu: NiR–II-7145-45/2007 wnioski do dnia 26.11.2007
Skrócony opis: SUSZ; UL. KAJKI Nr 1
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-15 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-10-17 16:06:46
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-29 11:48:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner