logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2020 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2019
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 28 października 2011r.
N i R.II.7125.23.2011

W Y K A Z
 
Burmistrz Susza na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomości (jednolity tekst - Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży:
1. Położenie nieruchomości: SUSZ , ul. Św. Floriana   Nr 7/6
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 53
o pow. 128 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Księga wieczysta: EL 1I/00034965/6 - Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
4. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Urząd Miejski w Suszu nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie informacji wydanej przez Urząd Miejski w Suszu z dnia 05.10.2011r. nr Ua. 6727.232.2011 teren obejmujący działki gruntu nr 53 o pow. 0,0128 m2 w polityce przestrzennej miasta Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XLVI/281/2010 z dnia 9 września 2010r. stanowi strefę Imu- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w/w nieruchomość objęta jest strefą B ochrony konserwatorskiej. Przeznaczenie do dalszego użytkowania jako lokal mieszkalny.
5. Opis nieruchomości gruntowej: Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ogrzewanie – indywidualne.
6. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny Nr 6 o pow. użytkowej – 40,70 m² składający się z 2 pokoi; kuchni; łazienki i przedpokoju usytuowany na II piętrze( poddasze) budynku z przynależną piwnicą o pow. uż. 5,20 m2 usytuowaną w tym samym budynku.Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie – piece kaflowe tylko w pokojach.
 7. Udział co do budynków i gruntu:1/6 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki Nr  53 o pow. 128 m2.
 8. Forma sprzedaży: Lokal mieszkalny podlega sprzedaży na własność a grunt w ułamkowej części wynoszącej 1/6w działce Nr 53 o pow. 128 m2 podlega oddaniu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
9. Cena nieruchomości ogółem                      :   54.447,00 zł    
w tym : - cena lokalu mieszkalnego         :   53.348,00 zł - zw. z podatku VAT                                     
                   - cena udziału 1/6 części 
       w działce gruntu Nr 53 o pow. 128 m2    : 1 099,00 zł + 23% podatek VAT
10. Pierwsza wpłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne wynosi 20% ceny gruntu, od której to ceny naliczony będzie podatek VAT i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na cele mieszkalne wynosi 1% ceny gruntu, od której to ceny naliczony będzie podatek VAT, płatna do dnia 31 marca każdego roku przez okres trwania użytkowania wieczystego. Opłata roczna może ulec podwyższeniu w czasie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.
11. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Miejskim w Suszu w terminie do dnia 12 grudnia 2011 roku.
 12. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urząd Miejski w Suszu - pokój Nr 208 ( II piętro) tel. (55) 278-60-15 wew. 33 lub 31.    
Opracowała:
Agnieszka Suszyńska
Tel. /55/278-60-15 wew. 33
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 4509
Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.II.7125.23.2011 - położenie nieruchomości - Susz, ul. Św. Floriana 7/6. Wnioski do dnia 12.12.2011
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II-Agnieszka Suszyńska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II-Agnieszka Suszyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-10-28 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-10-28 14:57:03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 07:31:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner