logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.34.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.27.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.28.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.20.202
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.1.2022
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

 Susz, dnia 18 stycznia 2005 r.

W  Y  K  A  Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 ), 

Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu ogłasza  wykaz  do  sprzedaży nieruchomości gruntowych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu  przy ul. Staffa.

Lp.

Położenie  działki     

Nieruchomość gruntowa ozn.nr        

Powierzchnia
w m2  

Wartość działki 
w zł

Ozn.nieruchomości
wg ewid. gruntów

1. 

Susz, ul. Staffa

473,463/1 

1066

16.992,00

RIVb-777m2; RV-119m2 RIVb- 170 m2

2. 

Susz, ul. Staffa

474, 463/2

1059 

16.880,00

RV- 900 m2
RIVb-159 m2

3. 

Susz, ul. Staffa

475, 463/3

1060

16.896,00 RV-900 m2
RIVb - 160 m2

4.

Susz ,ul. Staffa 476, 463/4 1073 17.104,00 RV- 918 m2
RIVb - 155 m2

 Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

1. Przeznaczenie nieruchomości : Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Susz  Nr 17/2004 z dnia 16.06.2004 r. o warunkach  zabudowy, przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Działki gruntu przeznaczone są do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

3. Opis nieruchomości : Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane ,położone są w obrębie 1 w Suszu przy ul. Staffa. Od strony południowej graniczą z drogą urządzoną z płyt betonowych, a od strony północnej z polami uprawnymi. Działki mają kształt zbliżony do prostokąta, znajdują się w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną.

4. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste Nr KW 38862 (dla dz. nr 473 , 474, 475, 476) i KW 35701 ( dla dz. nr 463/1, 463/2, 463/3, 463/4) przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg  Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości wolne są od długów i obciążeń.

5. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym  zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 7 %  ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.

7. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków :

-  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,  i  złoży wniosek o nabycie  w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 10 marca 2005 r.   

8. Urząd GiM w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej  przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003, Nr 64 poz 592 ).

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w  Suszu - pokój nr 208 ( II piętro),  tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Nazwa dokumentu: NiR–III - Susz, ul. Staffa
Skrócony opis: Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul. Staffa.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-20 10:20:27
Data udostępnienia informacji: 2005-01-20 10:20:27
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-20 22:10:57

Wersja do wydruku...

corner   corner