logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2020 roku
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2019 roku
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      minus Ogłoszenia 2008
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do dzierżawy działki gruntu
         minus Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ
działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. nr 97, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2008
w celu realizacji zadania w trybie ww. ustawy.
 
Rodzaj zadania:
"Znakowanie Szlaku Napoleońskiego na terenie Gminy Susz"
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  1 450  (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych)
-- Zasady przyznawania dotacji: Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w formie wsparcia wykonania owego zadania poprzez udzielenie dotacji na jego realizację. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, których oferta zostanie wybrana, będą zobowiązane do wykorzystania przyznanych środków wyłącznie na realizację tego zadania w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową.
-- Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie powinno zostać zrealizowane do 20 czerwca 2008r. na terenie Gminy i Miasta Susz i powinno polegać na odnowieniu 29 km szlaku pieszego ewidencjonowanego w granicach Gminy i Miasta Susz.
-- Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 31.03.2008r. do godz. 14:30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. Wybickiego 6, pokój nr 101 –Sekretariat. Oferty wraz z załącznikami należy składać na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2008”.
Wzóroferty jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Suszu – pokój 203, tel. 2786015 wew. 48
-- Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: Termin wyboru ofert ustala się na dzień 2.04.2008r. na godz. 12:00.
Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
1)      ocena możliwości realizacji zadania;
2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów;
3)      uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
--  Informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach w roku ubiegłym:
W roku 2007 nie przeznaczono żadnych środków na realizację tego typu zadań.
Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz w pok. 203 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 278-60-15 wew.48 lub 41.
 

Susz, dnia 29 lutego 2008r.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Andrzej Dawid 
 

Ilość odwiedzin: 3826
Nazwa dokumentu: Brz. - termin ofertowania do 31.03.2008r. - data rozstrzyg. 2.04.2008r.
Skrócony opis: Konkurs na Znakowanie Szlaku Napoleońskiego na terenie Gminy Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Brz.
Osoba, która odpowiada za treść: Brz.
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-29 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-03-03 10:20:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-07 08:13:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner