logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         minus PRZETARGI 2006
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
               minus Informacja o wynikach przetargu
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach przetargu

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Susz  działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr  261, poz. 2603 z  poźn. zm. )  oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2004 r.  Nr 207, poz. 2108 )

ogłasza   I   przetarg    ustny    nieograniczony

na sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Staffa,  przeznaczonych pod zabudowę   mieszkaniową  jednorodzinną ,  na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Przedmiotem  sprzedaży  są  działki gruntu  określone w wykazie do publicznej wiadomości w  sposób  zwyczajowy  przyjęty  w  dniu  29  marca  2006 r.   nr   NiR .III – 72241 ( 1 ) 06.

Położenie działki

Nr działki gruntu

Pow. m2

Cena wywoławcza
w zł.

Należne wadium
w zł.

Wysokość przebicia
w zł

Koszty  przygotowania działki do sprzedaży

Susz ul. Staffa

473 ; 463/1

1066

13.720,00

1.380,00

140,00

938,76

Susz ul. Staffa

474 ; 463/2

1059

13.630,00

1.370,00

140,00

938,76

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działek gruntu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z óźn.zm.),  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :  Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Susz Nr 17/2004 z dnia 16.06.2004 r. o warunkach zabudowy, znak : UA.7331-17/04, w)w działki gruntu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną               

2. Opis nieruchomości : W rejestrze ewidencji gruntów powyższe nieruchomości są oznaczone jako rola RIVb  i  RV. Od strony północnej graniczą z drogą urządzoną z płyt betonowych, a od strony południowej z polami uprawnymi. Działki  mają kształt zbliżony do prostokąta i znajdują się w  terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telekomunikacyjną.

3. Dla w)w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste : KW Nr 38862  (dla dz. nr 473; 474 ) i  KW  Nr 35701  ( dla dz. 463/1 ;  463/2 ) przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolne od długów i obciążeń.

4. Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy     notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary  umowne w wysokości 7 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny  rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.

5. Przetarg  odbędzie się   w dniu  21 czerwca 2006 roku   o godzinie 10:00  w Urzędzie Gminy  i Miasta w  Suszu, ul. J. Wybickiego  6  - sala nr  1  ( parter ).

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczpospolitej Polski a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium  na rzecz Gminy i Miasta Susz    w gotówce  w wysokości wyżej wymienionej w  terminie   do  dnia 16 czerwca 2006 roku w kasie urzędu ( do godz. 13:30 )  lub na  rachunek 
w Banku Spółdzielczym  w  Suszu  nr  81 8320 0005 0000  0114 2000 0030
(data wpływu na 
rachunek Gminy -  16.06.2006 r. )  i  przedłożą    dowód  wpłaty wadium Komisji Przetargowej.

W   imieniu   osoby  prawnej   może  występować   osoba   na  podstawie  prawnego  pisemnego upoważnienia.

7. Wadium :

        1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza
            się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

        2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem 
            pkt 7 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
           a)  odwołania przetargu;
           b)  zamknięcia przetargu;
           c)  unieważnienia przetargu:
 
          d)  zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z         zaliczeniem wadium),  podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do  sprzedaży najpóźniej w  dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu lub w kasie urzędu.

11. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.

12. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

14. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

15. Urząd Gminy i Miasta w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju  rolnego  ( Dz. U. z 2003, Nr 64 poz. 592 ).

16. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy  i Miasta w Suszu - pokój nr 208 , tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

Susz, dnia 15 maja 2006r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 5659
Nazwa dokumentu: NiRIII-72241-3/06 data rozstrzyg. 21.06.2006r. (wadium do 16.06.2006r.)
Skrócony opis: Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Staffa.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-05-18 14:23:31
Data udostępnienia informacji: 2006-05-18 14:23:31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-25 23:24:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner