logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         minus PRZETARGI 2006
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu działając na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  gospodarce nieruchomościami(( jednolity tekst -Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782 i z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087 )oraz  § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. Nr 207,poz. 2108 z 2004.)

ogłasza    n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g   u s t n y   (licytacja)

na sprzedaż  lokalu mieszkalnego Nr 1  o pow. uż. 47,29 m2  składającego się z 2 pokoi, kuchni, korytarza usytuowanego na parterze budynku położonego w DOLINIE Nr 1 , gm. Susz z przynależną piwnicą o pow. uż. 3,80 m2, strychem o pow. uż.27,90 m2 i jednym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. uż. 22,00 m2 znajdującym się na tej samej działce co budynek mieszkalny. Lokal mieszkalny  wyposażony jest w instalację elektryczną(oświetleniową) i kanalizację lokalną do wspólnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne(szambo) znajdującego się na tej samej działce. W lokalu jest  ogrzewanie – w pokoju piec kaflowy w kuchni – kuchnia węglowa. Przeznaczenie do dalszego użytkowania jako lokal mieszkalny.

Forma władania nieruchomością po sprzedaży166/1000 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali i takim samym udziałem we własności działki Nr 213/2 o pow. 2911  m².

Forma sprzedaży:  Lokal mieszkalny, pomieszczenia przynależne oraz udział w 166/1000 części w działce Nr 213/2 o pow. 2911 m2 podlegają sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego.

Cena  nieruchomości ogółem                            :      9.404,00  zł
     w tym : - cena  lokalu  mieszkalnego         :        7.436,85 zł – zwol. z podatku VAT 
                     - cena udziału 166/1000 części    
                      w działce gruntu Nr 213/2            :       1.290,15 zł  - zwol. z podatku VAT
                      - cena pomieszczenia gosp.      :          677,00 zł  - zwol. z podatku VAT

1. P r z e t a r g  odbędzie się w dniu  10 maja  2006 roku  o godz. 10  oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. J.Wybickiego 6 w sali narad Nr 1 /parter/.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości 15% ceny wywoławczej tj. kwotę – 1.420,00 zł w  terminie  do  dnia 5 maja 2006 r. do godz. 13 3o  w kasie urzędu  lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w  Suszu  nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i okażą dowód wpłaty wadium  Komisji Przetargowej.

3.  Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi nieruchomość nr 213/2 o pow. 2911 m2 położoną we  wsi Dolina, gm. Susz.  W/w teren, obejmujący również nieruchomość oznaczoną numerem 213/2 w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w

Ilość odwiedzin: 5585
Nazwa dokumentu: NiR.II-7145/06/06 data rozstrzyg. 10.05.2006r.
Skrócony opis: Sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Dolina gm. Susz
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-04-03 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-04-04 14:14:47
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 15:29:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner