logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
minus Organizacja urzędu
   minus Regulamin organizacyjny
   minus Struktura organizacyjna
   minus Komórki organizacyjne
   minus System zatrudniania urzędników
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
znajdują sie w dziale "Praca w urzędzie"


Poniżej znajduje sie treść załącznika
do Zarządzenia Nr 71/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Susz
z dnia  14 października  2005 roku
w sprawie wprowadzenia
 "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w  Suszu"

 

 


 

 

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Nr 71 z dn. 14.10.2005r.

§ 1
Rozdział I

Przepisy ogólne

1. System określa szczegółowe procedury związane z zatrudnianiem pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta Susz, zwanym dalej " Urzędem" z wyjątkiem Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika.

2. Zatrudnianie pracowników jest kluczowym elementem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie. Opiera się na zasadach jawności, otwartości i konkurencyjności.

3. System zapewnia zatrudnienie pracowników na określone stanowiska pracy w Urzędzie o odpowiednich kwalifikacjach, predyspozycjach, zapewniających prawidłowe wypełnianie celów Jednostki oraz realizację osobistych planów i ambicji zawodowych.

 4.  Przez zatrudnienie pracowników w znaczeniu Systemu rozumie się przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko pracy, zwane dalej stanowiskiem urzędniczym, o określonych kwalifikacjach potencjalnego kandydata (profil osobowościowy) z wymogami stawianymi na danym stanowisku pracy (profil zawodowy).

 5.  W zakresie zatrudniania pracowników mieszczą się następujące specjalistyczne czynności:

a) planowanie zatrudnienia,

b) nabór (rekrutacja) - pozyskiwanie kandydatów,

c) selekcja - dobór kandydatów w oparciu o określone kryteria,

d) przyjmowanie wyselekcjonowanych pracowników do pracy,

e) adaptacja zawodowa pracowników,

 6. Zatrudnianie pracowników jest systemowym rozwiązaniem spójnym z pozostałymi funkcjami polityki personalnej: motywowaniem pracowników, wynagradzaniem, doskonaleniem i ocenianiem.

 7. W procesie zatrudniania pracowników w Urzędzie uczestniczą:

a) Burmistrz GiM

b)  Z-ca Burmistrza GiM,

c)  Sekretarz GiM

d)  Kierownicy Referatów,

 8.  Ustala się cztery główne etapy postępowania przy zatrudnianiu pracowników w Urzędzie :

a) planowanie zatrudnienia,

b) rekrutacja kandydatów,

c)  selekcja kandydatów,

d)  adaptacja zawodowa wybranych pracowników,

 § 2
 Rozdział II

Planowanie zatrudnienia w Urzędzie

 

1.  Proces zatrudnienia pracowników powinien być zawsze określeniem przyszłych potrzeb Urzędu wynikających z prognozy jego funkcjonowania.

2.  Podstawowymi desygnatami w zakresie planowania zatrudnienia w Urzędzie są:

a)  planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu i związane
z tym tworzenie nowych stanowisk pracy,

b)  zmiana przepisów prawnych nakładająca na Urząd  nowe kompetencje i zadania,

c)  oceny pracy zatrudnionych pracowników stanowiące podstawowe źródło informacji o istniejących rezerwach w potencjale kadrowym Urzędu,

d)  planowane fluktuacje (przejście na emeryturę i inne).

3.  Kierownik Referatu zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych w ramach referatu i prognozowania mogących wystąpić w niedalekiej przyszłości wakatów.

4. Kierownik Referatu zobligowany jest do przekazywania informacji do Burmistrza GiM lub Referatu Organizacji (kadry) o wakującym stanowisku w terminie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Referatu.

5. W przypadku powstania konieczności zatrudnienia nowego pracownika na wolne stanowisko w Urzędzie, Kierownik Referatu składa z odpowiednim wyprzedzeniem do Burmistrza GiM wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Systemu.

6. Wniosek , o którym mówi ust. 5 w sprawie zatrudnienia pracownika winien zawierać:

a) krótkie uzasadnienie zawierające przyczyny powstania wakatu,

b) opis stanowiska,

7. Po uzyskaniu pisemnej zgody od Burmistrza GiM zatrudnienie nowego pracownika, Kierownik Referatu Organizacji zobowiązany jest do wszczęcia procedury zatrudnienia.

§ 3
Rozdział III

Warunki zatrudnienia pracownika

1.  W przypadku osób podejmujących prace po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za 2 tygodniowym wypowiedzeniem.

2. Dla pracownika, o którym mowa w ust. 1, w czasie trwania zawartej z nim umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza GiM Susz w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

3. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.

4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 3, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie.

5. Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 4 powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

§ 4
Rozdział IV

Charakterystyka stanowiska pracy

IV. 1. Definicja charakterystyki stanowiska pracy

1. Charakterystyka stanowiska pracy w Urzędzie składa się z:

a) opisu stanowiska pracy,

b) zakresu czynności.

IV. 2. Stanowisko pracy

1. Stanowisko pracy jest najmniejszym systemem działania zawodowego w strukturze organizacyjnej Urzędu.

2. Stanowisko pracy wymaga dwojakiego rodzaju współdziałania:

a) z innymi pracownikami (przełożonymi, współpracownikami, podwładnymi i innymi),

b) z formalnymi procedurami, wyposażeniem i narzędziami pracy.

3. Zespół spójnych i powiązanych ze sobą stanowisk pracy tworzy strukturę organizacyjną Urzędu.

4. Szczegółowy podział funkcjonalny Urzędu określa Burmistrz GiM odrębnym zarządzeniem.

 

5. Struktura Urzędu jest sformalizowana w postaci schematu organizacyjnego.

6. Stanowisko pracy może być zajmowane przez jednego lub większą ilość pracowników (wieloosobowe stanowisko pracy).

7. Stanowiska pracy w Urzędzie  określone są poprzez:

a) kod identyfikacyjny składający się z oznaczenia Referatu (sam. stanowiska), numeru porządkowego, jeśli komórka składa się z kilku stanowisk pracy,

b) nazwę własną, która odzwierciedla zakres funkcjonalny wykonywanych zadań,

c) opis stanowiska.

8. Opis stanowiska pracy jest normatywnym dokumentem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Systemu, zawierającym:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je stanowiska,

b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

9.  Wzór opisu stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 8, nie ma zastosowania
w przypadku, jeśli przepis prawa reguluje inny wzór dokumentu definiującego stanowisko pracy.

10. Opisy stanowiska pracy przygotowuje, parafuje i przedkłada do akceptacji, Burmistrzowi GiM, wnioskujący.

11. Zakres czynności w sposób precyzyjny określa czynności przyporządkowane danemu pracownikowi.

12. Zakresy czynności są sporządzane dla wszystkich pracowników Urzędu, przez Kierownika Referatu lub bezpośredniego nadzorującego.

13. Zakres czynności, po zapoznaniu się z jego treścią, podpisuje pracownik
 w dniu rozpoczęcia pracy.

IV. 3. Stanowiska pracy

1. Stanowiska pracy w Urzędzie tworzą grupy stanowisk urzędniczych
i pozostałych: stanowisk pomocniczych i obsługi.

2.  Dla poszczególnych stanowisk urzędniczych i pomocniczych określone są: kategorie zaszeregowania oraz minimalne wymogi dotyczące wykształcenia
i stażu pracy warunkujące możliwość podjęcia pracy na stanowisku pracy.

3. Burmistrz GiM podejmuje decyzję w sprawie zaszeregowania stanowiska pracy.

§ 5
Rozdział V

Nabór kandydatów

V.1. Cele naboru

1. Uzyskanie zgody Burmistrza GiM na zatrudnienie pracownika powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze i pozostałe w Urzędzie .

2. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy.

3. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie.

V.2. Źródła pozyskiwania kandydatów

1. W celu zapewnienia zatrudnienia w Urzędzie  kompetentnych pracowników należy zastosować następujące rodzaje źródeł rekrutacji:

a) zewnętrzne,

b) wewnętrzne,

c) staże absolwenckie i praktyki,

zgodnie z procedurą określoną niniejszym zarządzeniem.

V.3 Metody rekrutacji

1. Obligatoryjne:

a) Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Jednostki Samorządu Terytorialnego.

2. Dodatkowe:

a) Ogłoszenia prasowe,

b) Ogłoszenia w Urzędach pracy.

V.4. Etapy naboru

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Selekcja końcowa kandydatów:

a) test kwalifikacyjny,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

6. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

8. Ogłoszenie wyników naboru.

V.5. Komisja rekrutacyjna

1. Procedurę naboru na wolne stanowiska w Urzędzie (Jednostce) przeprowadza komisja w składzie:

a) Burmistrz GiM lub jego Zastępca lub osoba upoważniona przez Burmistrza,

b) osoba wnioskująca,

c) Kierownik Referatu Organizacji, będący jednocześnie sekretarzem komisji.

2. Komisja rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.

V.6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się zgodnie z określonymi w §5 metodami rekrutacji.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie
z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e) wskazanie wymaganych dokumentów,

f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3.  Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Systemu.

V.7. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

1. W terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku w Urzędzie .

2. Na dokumenty aplikacyjne mogą składać się:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopia świadectw pracy,

d) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

f) referencje,

g) oryginał kwestionariusza osobowego.

3.  Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie
w Urzędzie  są przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko
w formie pisemnej.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

V.8. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

V.9. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

1. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata.

2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku w Urzędzie.

 

V.10. (skreślony)

 

V.11. Selekcja końcowa kandydatów

1. Na selekcję końcową składają się:

a) test kwalifikacyjny,

b) rozmowa kwalifikacyjna z zastrzeżeniem p.pkt. 2.

2. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie z testu 50% i więcej punktów.

V.12. Test kwalifikacyjny

1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma wartość 1 punktu.

V.13. Rozmowa kwalifikacyjna

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

3. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 5. Załącznik nr 6

V.14.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

1. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej sekretarz komisji sporządza protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów.

2. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań
określonych w ogłoszeniu o naborze,

b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
d) uzasadnienie dokonania wyboru,
e) skład komisji przeprowadzającej nabór.

3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Systemu.

§ 6
Rozdział VI

Badanie lekarskie

1. Badanie lekarskie kandydata na stanowisko urzędnicze przeprowadza się w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.

2. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie Kodeksu Pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz.332
z późniejszymi zmianami).

3. Kierujący kandydata do objęcia danego stanowiska pracy na badania lekarskie, powinien w skierowaniu wyszczególnić specyficzne cechy stanowiska mogące mieć wpływ na stan zdrowia zatrudnionego pracownika lub stanowić dla niego zagrożenie.

§ 7
Rozdział VII

Zatrudnienie kandydata do pracy i przygotowanie umowy o pracę

1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dołączone do jego akt osobowych.

3. Stosowne dokumenty, w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, podpisuje Burmistrz GiM

4. Wszystkie dokumenty dotyczące kandydatów do objęcia stanowiska pracy przeznaczone są wyłącznie do wiadomości tych osób, które biorą bezpośredni udział w naborze.

5. Wszystkie informacje zawarte w aplikacji podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Nowo zatrudniony pracownik otrzymuje umowę o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

7. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy, pracownik jest kierowany na szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie czynności wykonywanych na określonym stanowisku pracy.

8. Kierownik Referatu lub nadzorujący bezpośrednio stanowisko pracy zobowiązany jest zapoznać pracownika z regulaminem pracy, szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień pracowniczych oraz z innymi przepisami regulującymi tryb pracy w Urzędzie.

§ 8
Rozdział VIII      

Ogłoszenie o wynikach naboru

1. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 i 5a do niniejszego Systemu.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2005-10-25 14:29:53 - Zal_1_Wniosek (45.02 kB)
2005-10-25 14:30:47 - Zal_2_opis_stanowiska (97.31 kB)
2005-10-25 14:31:27 - Zal_3_ogloszenie (79.13 kB)
2011-04-28 14:15:29 - Zal_4_ protokół z przeprowadzonego naboru (91.38 kB)
2011-04-28 14:13:25 - Zal_5_protokol_naboru (67.33 kB)
2011-04-28 14:13:44 - Zal_5a_uzasadnienie_nie_wybor (51.98 kB)
2011-05-11 08:26:29 - Zal_6_Kwestionariusz Oceny Kandydata (90.09 kB)

Ilość odwiedzin: 20972
Nazwa dokumentu: System zatrudniania urzędników
Skrócony opis: System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2005-10-20 11:54:01
Data udostępnienia informacji: 2005-10-20 11:54:01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-11 08:28:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner