logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      minus 2005
         minus Uchwała RM Nr XXIV/148/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/150/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/151/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/152/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXV/156/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/157/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/158/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/161/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/162/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/163/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/164/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/165/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/166/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 14
do protokółu nr XXV/2005
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXV/165/2005
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości  i zasad otrzymywania diet przez radnych oraz sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Suszu.

   Na podstawie art.25 ust.4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61 poz.710) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66 poz.800 z późniejszymi zmianami) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się , że radnym przysługuje miesięczna dieta za udział w pracach Rady i jej organów.

Wysokość miesięcznej diety określa się następująco:

1.     Przewodniczący Rady Miejskiej – 75% kwoty bazowej

2.     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 41% kwoty bazowej

3.     Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej – 41% kwoty bazowej

4.     Radni – 32% kwoty bazowej.

§ 2. 1. Podstawą naliczenia wysokości diet jest wysokość kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r.o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 110 poz.1255  z późniejszymi zmianami).

2. Wysokość diety będzie ulegała zmianie z początkiem każdego roku po ogłoszeniu w ustawie budżetowej kwoty bazowej , o której mowa w § 2 pkt 1 uchwały.

§ 3. Radnemu przysługuje prawo do jednej najkorzystniejszej diety bez względu na ilość funkcji sprawowanych w Radzie Miejskiej.

§ 4. Dieta , o której mowa w § 1 uchwały za dany miesiąc nie przysługuje jeżeli radny nie uczestniczył w sesjach Rady Miejskiej odbytych w danym miesiącu, posiedzeniach komisji czy też innych spotkaniach w których zobowiązany był wziąć udział i do ostatniego dnia każdego m-ca nie złożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemnego usprawiedliwienia przyczyny swojej nieobecności.

 § 5. 1.     Ustala się ,że na wniosek radnego Przewodniczący Rady Miejskiej może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawki za 1 km przebiegu w wysokości 0,7846 zł. 

2. Radnemu z tytułu podróży służbowej przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. (Dz.U.Nr 66 poz.800 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 § 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/197/2000 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Suszu i członków komisji spoza Rady oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 4035
Skrócony opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych oraz sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-13 15:59:54
Data udostępnienia informacji: 2005-05-13 15:59:54
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-13 17:34:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner