logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      minus 2005
         minus Uchwała RM Nr XXIV/148/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/150/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/151/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/152/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXV/156/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/157/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/158/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/161/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/162/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/163/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/164/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/165/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/166/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 8
do protokółu nr XXIV/2005
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 10 marca 2005 r.

U C H W A Ł A   Nr XXIV/152/2005
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Susz.

    Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. rz. 2004   Nr 256, poz. 2572; ze zm. z 2003r. Nr 137, poz. 1304; z 2004r. Nr 109, poz. 1161, Nr 69 , poz. 624 . Dz. U. z 2004r. , Nr 273, poz. 2703 , z 2004r. Nr 281, 2781) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Susz  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski


Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXIV/152/2005
z dnia 10 marca 2005 r.

 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Susz

I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 2. Uprawnionymi do otrzymywania stypendium są zamieszkali na terenie gminy i miasta Susz:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 3. 1. Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych  z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 4. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

II. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 5. 1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału  w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) świadczenia pieniężne, jeżeli burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt1-3, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 6. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

III. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 7. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

§8. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zaciągnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Wniosek o udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 9. 1. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§10. 1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym burmistrz powołuje komisję stypendialną.

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zdania ustala burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

§ 11. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 12. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.  

IV. Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej

§ 13. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń o pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

4. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt2 ustawy, o której mowa w ust. 3.

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt  2 ustawy,  o której mowa w ust. 3.

6. Wysokość stypendium szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy i Miasta Susz wynosi:

Wysokość stypendium ustalona wskaźnikiem % obliczonym w stosunku do maksymalnej wysokości stypendium określonej w art. 90d ust.9  ustawy o systemie oświaty.

% wskaźnik kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

100 %

do 50 %

75 %

od 51 %   do   75 %

50 %

od 76 %   do 100 %

7. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w § 2.

§ 14. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych – dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku. 

§ 15. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.    

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Wydanie decyzji administracyjnej o udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest poprzedzone wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez upoważnionego pracownika Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.

2. Burmistrz udzieli uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.

Ilość odwiedzin: 4922
Nazwa dokumentu: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Skrócony opis: zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-03-11 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-22 11:53:18
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 13:22:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner