logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         minus PRZETARGI 2013
            minus Przetarg ograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus I przetarg ustny ograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 02 września 2013 r.
Ni R. III. 6840.17.2013

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Susza działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami ),  
ogłasza I przetarg    ustny   nieograniczony
na sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą,
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 Przedmiotem sprzedaży są działki gruntu, określone w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 17 lipca 2013 r. nr NiR.III.6840.17.2013 r.

 

Położenie
działki
Nr
działki
gruntu
Pow
m2
Cena
wywoławcza
w zł.
Należne
wadium
    w zł.
 
Minimalna
wysokość
postąpienia
w zł
Koszty przygotowania działki do
sprzedaży w zł
Susz,ul.Władysława Jagiełły
479/1
704 
31.912,00 
3.200,00 
320,00  
903,70 
 Susz,ul.Władysława  Jagiełly
479/3
693
31.414,00
3.150,00
320,00
903,70
 Susz, ul. Żwirki i Wigury
479/2
810
36.717,00
3.680,00
370,00
903,70
 Susz, ul. Żwirki i Wigury
479/4
773
33.285,00
3.330,00
340,00
903,70

 

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami ),  zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
 
1.   Powyższe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu Nr XIII/103/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. , Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko -Mazurskiego z dnia 30 marca 2012 r. poz. 1173 znajdują się w strefie 11MN stanowiącej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2.   W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
3.   Opis nieruchomości :   Przedmiotowe grunty są niezabudowane, położone w obrębie Nr 1 m. Susz, mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do działek z drogi o nawierzchni urządzonej, która stanowi własność Gminy Susz. W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące media : sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Susz.
Na działce Nr 479/4 w narożu od strony ul. Żwirki i Wigury znajduje się słup energetyczny, którego odnoga podporowa znajduje się w działce.
4.    W rejestrze ewidencji gruntów oznaczone są jako działki ewidencyjne Nr 479/1 o pow. 0,0704 ha; 479/2 o pow. 0,0810 ha ; 479/3 o pow. 0,0693 ha , 479/4 o pow. 0,0773 ha z obrębu 1 m. Susz, rodzaj użytku klasa - Bp., właściciel – Gmina Susz, księga wieczysta KW Nr EL1I/00035701/5.
5.   Dla w/w działek gruntu w Sądzie Rejonowy w Iławie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1I/00035701/5, wolna od długów i obciążeń.
6.    Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 7 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy niezachowania terminu.
 
7.   Przetarg odbędzie się w dniu  15 października 2013 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu, ul. J. Wybickiego 6 - sala nr 1 ( parter ).
8.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na rzecz Gminy Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 10 października 2013 r. w kasie urzędu ( do godz. 1400 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000  0030 w BS w Suszu i przedłożą dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Suszu najpóźniej w dniu 10 października 2013 r. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości i położenie.      
W imieniu osoby fizycznej i prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.
9.    Wadium :
1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
     ceny nabycia nieruchomości,

2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio :                                              

     a) odwołania przetargu;
     b) zamknięcia przetargu;
     c) unieważnienia przetargu:
     d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11.    Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
12.   Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki ( z zaliczeniem wadium ), należnego podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Suszu nr 92 8320 0005 0000 0114 2000 0220 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Suszu lub w kasie urzędu.
13.    W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Susz.
14.    Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
15.    W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
16. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na       czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Susza.
17.    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późniejszymi zmianami ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
18. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208, tel. 55 2786 015 wew. 33 lub 31.   
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
Opracowała :
Krystyna Rospierska
Tel.552786015 wew.33
 

W załączniku treść: Informacji o wynikach przetargu.

Załączniki do pobrania: 2013-10-16 14:20:06 - Informacja o wynikach przetargu NiR-III-6840-17-2013 (PDF) (167.52 kB)

Ilość odwiedzin: 2844
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: NiR.III.6840.17.2013 - przetarg na sprzedaż działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonych pod zabudowę mieszk. jednorodzinną wolnos
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III - Krystyna Rsopierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III - Krystyna Rsopierska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-09-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-09-03 13:24:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-21 12:41:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner