logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
   minus Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
   minus Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      minus Obwieszczenia 2012
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. zezw. na realiz. inwestycji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 29.06.2012r.
Oś.6220.13.2011
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Susza, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.12.2011r. wpłynął wniosek Pana Dariusza Śniadka i Pani Katarzyny Wichman, działających z upoważnienia BIO-NIK GAZ Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 998kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4; gmina Susz”.
 
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie.
 
Ponadto podaję do publicznej informacji, że inwestor – BIO-NIK GAZ Sp. z o.o., reprezentowany przez Pana Dariusza Śniadka i Panią Katarzynę Wichman złożył raport oraz uzupełnienia raportu o oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniami. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej susz@susz.pli ustnej w terminie 21 dni tj. od 02.07.2012r. do 23.07.2012r. w Urzędzie Miejskim w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6, nr pokoju 111 D (I piętro), godziny urzędowania poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek od 7:00 do 15:00, środa od 8:00 do 16:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Susza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
 
 
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 3826
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Skrócony opis: Oś.6220.13.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 998kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4; gm
Osoba, która wytworzyła informację: Oś. Rafał Młodawski
Osoba, która odpowiada za treść: Oś. Rafał Młodawski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2012-06-29 09:13:00
Data udostępnienia informacji: 2012-07-05 09:13:25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-26 14:32:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner