logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      minus Obwieszczenia 2009
         minus Obwieszczenie z 29.06.2009
         minus Obwieszczenie z 01.07.2009
         minus Obwieszczenie z 08.07.2009
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o przystąpienu do oprac. planu zagosp.przestrzennego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie z 06.11.2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dnia 06.11.2009 r.
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo dla działek nr: 16/4 i 16/5
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XIV/126/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo dla działek nr: 16/4 i 16/5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.11.2009 r. do 10.12.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Susz w godz. od 7oo do 15 oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.12.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Susz o godz. 10 oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone:
-      w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Susz, ul. Wybickiego 6, 14‑240 Susz,
-      za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@susz.pl,
-      w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Susz, pok. 111A,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2009 r.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski
 
*) niepotrzebne skreślić.

Ilość odwiedzin: 3156
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie z 06.11.2009
Skrócony opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo dla działek nr: 16/4 i 16/5
Osoba, która wytworzyła informację: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-11-06 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-11-10 10:41:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-20 08:20:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner